Midlertidigt forurenende aktiviteter

Skal du som led i en erhvervsudfoldelse foretage en aktivitet af midlertidig forurenende aktivitet? Læs her, hvordan du skal forholde dig.

Hvilke aktiviteter er omfattet anmeldeordningen?

Aktiviteter der er omfattet af kapitel 2, anmeldeordning for midlertidige aktiviteter m.v. i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. . 639 af 13. juni 2012:

 • Asfaltanlæg
 • Anlæg for behandling af forurenet jord
 • Spildevands- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge og anlægsmaterialer
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Ophugning af skibe
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overflade behandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Støj- eller støvfrembringende bygge- og anlægsarbejder i øvrigt

Hvornår skal aktiviteten indmeldes?

Jf. §3 i ovennævnte bekendtgørelse skal anmeldelsen senest være tilsynsmyndigheden i hænde 14 dage før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. For korrekt håndtering af affald i forbindelse med den midlertidige aktivitet henvises til Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald for Randers Kommune. 

Hvordan anmelder jeg aktiviteten?

Når du skal udfylde anmeldelsen skal du angive:

 • Arbejdssted
 • Hovedentreprenør
 • Udførende entreprenør
 • Aktivitetsbeskrivelse
 • Aktivitetsperiode
 • Særlige foranstaltninger

Herefter skal den indsendes til Miljøgruppen, Randers Kommune på mail miljoe@randers.dk.

Anmeldelsesskema