Separatkloakering

Vandmiljø Randers er i fuld gang med at forny kloaksystemet i Randers Kommune. Det nye kloaksystem udføres som et separatsystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning.

Separatkloakering skal minimere risikoen for:

  • Forurening af vandløb og søer
  • Spildevand i kældre og på grunde
  • Oversvømmelse af veje
  • Kontakt mellem mennesker og spildevand

Randers Kommune har samlet nogle af de spørgsmål, som vi oftest modtager i en FAQ. 

FAQ om separatkloakering

Hvad betyder separatkloakeringen for dig?

Har du fået et påbud om separatkloakering eller bor du i et område, hvor der skal separatkloakeres, så skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Hvilke udgifter får du?

Vandmiljø Randers afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutnings-bidrag i forbindelse med arbejdet. Vandmiljø Randers etablerer 2 nye stik ved skel til din ejendom. Du skal selv betale for udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på din egen grund og sørge for, at det bliver tilsluttet de nye stik.

Omlægningen medfører, at:

  • spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til hovedledningen for spildevand
  • regn- og drænvand fra din grund udledes til hovedledningen for regnvand.

Oftest kan din gamle fællesledning på din grund benyttes som spildevandsledning fremover. Dette kan minimere arbejdet. Efterfølgende skal der kun etableres en ny regnvandsledning på din grund. Derudover kan du evt. nedsive regnvand fra dele af dit tagareal. Omkostningerne er dog generelt meget forskellige fra ejendom til ejendom.

Hvornår skal du være tilsluttet?

Du kan inde på Vandmiljø Randers hjemmeside se nærmere omkring tidsplanen for de forskellige separeringsprojekter.

Når Vandmiljø Randers har etableret ny hovedkloak og ført stik frem til skel, og entreprenøren har givet klarmelding, kan du vælge straks at tilslutte dig det nye stik for henholdsvis regn- og spildevand.

Du kan også vælge at afvente et påbud fra Randers Kommune, om at separere på egen grund og tilslutte dig de nye regnvands- og spildevandsstik. Påbuddet vil give dig en frist på nogle måneder til at få separeringen på egen grund gennemført.

Hvordan skal kloakarbejdet færdigmeldes?

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og din kloakmester har tilsluttet dine ledninger til de nye stik, skal der sendes en færdigmelding til Randers Kommune. Den autoriserede kloakmester, som har lavet arbejdet på din grund, kan benytte Randers Kommunes selvbetjeningsløsning til dette.

For at kunne bruge selvbetjeningsløsningen skal kloakmesteren have et Virksomhedslogin.

Du kan også bruge en blanket til færdigmelding. Den udfyldte blanket kan sammen med en kloaktegning sendes til miljoe@randers.dk

Må jeg nedsive regnvand?

Når der gennemføres en separatkloakering, skal regnvand som udgangspunkt ledes til regnvandsledningen. Nogle steder vil det dog være nemmere at lave en nedsivningsløsning eller opsamling af regnvandet.