VVM

Her kan du læse mere om VVM

Hvad er VVM?

VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet. Anlæg, der kan have væsentlige virkninger på miljøet, skal vurderes efter VVM-bekendgørelsens bestemmelser, inden der kan gives tilladelse til etablering, ændring eller udvidelse. 

Se VVM-bekendtgørelsen her

Anmeldelsespligt

Bygherren har anmelderpligt forud for etablering, ændring eller udvidelse af anlæg, der findes på Bilag 1 og Bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

  • Hvis dit projekt findes på Bilag 1, skal der altid laves VVM. 
  • Hvis dit projekt findes på Bilag 2, skal projektet screenes for, om det har en væsentlig påvirkning af miljøet.

Der skal altid laves VVM for anlæg, der findes på Bilag 1, da anlæg på dette bilag altid må antages at påvirke miljøet væsentligt. Anlæg, der findes på Bilag 2, skal først screenes ift. screeningskriterierne på Bilag 3. Se yderligere info under overskriften 'screening' nedenfor. Hvis et anlæg, som står på Bilag 2, skal ændres eller udvides, uden at det kan skade miljøet, er det ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen, og der er derfor ikke krav om anmeldelse eller screening. Det udelukker ikke, at der kan være krav om anmeldelse, tilladelse eller godkendelse efter anden lovgivning. 

Send anmeldelsen til den rette myndighed

Anmeldelsen fra bygherren skal være skriftlig, og den skal sendes til den myndighed, som er ansvarlig. Kommunen er myndighed for det største antal VVM-sager, men ved nogle anlæg er det miljøcentrene, som er myndighed.

Screening

Anlæg, der findes på Bilag 2, skal screenes ift. screeningskriterierne på Bilag 3, og ud fra screeningen afgøres, om projektet har væsentlige påvirkninger på miljøet. Hvis dit projekt skal screenes, kan det lette sagsbehandlingen, at du samtidig med anmeldelsen udfylder screeningsskemaet.

Afgørelse

Når bygherren har anmeldt et projekt, skal myndigheden efterfølgende meddele, om projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen sendes skriftlig og offentliggøres.

Redegørelse

Hvis et projekt er VVM-pligtigt, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse, hvor anlægget miljøpåvirkninger vurderes.

Tilladelse

Alle VVM-pligtige projekter skal have en tilladelse, før projektet kan påbegyndes. Tilladelsen kan først gives, når VVM-proceduren er gennemført og afsluttet.

Klage

Du kan påklage afgørelserne i henhold til planloven. Det er alene retlige spørgsmål, du kan påklage. Alle med retlig interesse i sagens udfald samt en række landsdækkende foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra datoen for annoncens offentliggørelse i Randers Amtsavis.

Du kan læse mere om hvordan du klager på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål omkring VVM så send en mail