VVM Randers Havn

Randers Havn ønsker at udvide deres havneareal og har ansøgt om havneudvidelse 12. november 2009.

Forud for ansøgningen er der udarbejdet en forundersøgelsesrapport i marts 2009, der belyser udflytningsmulighederne for Randers Havn. Randers Kommune og Kystdirektoratet har d. 25. januar 2010 afgjort, at der skal laves VVM for projektet, hvorefter VVM arbejdet er gået i gang. Randers Kommune og Kystdirektoratet, nu Trafikstyrelsen har besluttet at gennemføre en fælles proces for VVM og miljøvurdering af de tilhørende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelsen af Randers Havn. Der er bl.a. udarbejdet en debatfolder, hvor du kan læse mere om projektet.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde mandag den 8. marts 2010 - kl. 17-19 hos Randers Kommune. Alle interesserede var velkomne. Projektet og de forhold, som forventes at indgå i VVM-redegørelse og miljøvurdering, blev præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger.

Idéer og forslag

Borgere, interesseorganisationer og berørte myndigheder har kunnet komme med forslag og idéer til indholdet i VVM'en- f.eks. hvilke miljøpåvirkninger, der skulle lægges særlig vægt på i VVM-redegørelsen. Fristen var senest den 29. marts 2010. De indkomne forslag og ideer er samlet, og forvaltningen har taget stilling til hvert forslag. 

Scoping

Heri er der afgrænset, hvilke emner der kan have væsentlig påvirkning på miljøet i havneudvidelsesprojektet og dermed hvilke emner, der skal vurderes i VVM'en.

VVM, lokalplaner og kommuneplantillæg

VVM-redegørelserne, kommuneplantillæg og lokalplanerne er udarbejdet.

Randers Byråd har på mødet den 17. november 2014 vedtaget lokalplanerne 567, 580 og 589 Udvidelse af Randers Havn samt kommuneplantillæg nr. 10.

Kommuneplantillæg nr. 10 og lokalplan 567, 580 og 589 åbner mulighed for en udvidelse af Randers Havn på et areal, der er næsten dobbelt så stort som det eksisterende havneareal og skaber mulighed for etablering af en ny vejadgang til havnen samt udlæg af nye spulefelter til havnens fremtidige drift.

VVM-redegørelse og miljøvurdering af forslag til udvidelse af Randers Havn

VVM-tilladelse

Randers Kommune har den 7. januar 2015 givet to vvm-tilladelser.