Ikke VVM-pligtige projekter

VVM-projekter der er screenet, hvorefter Randers Kommune har afgjort, at der ikke skal laves VVM.

Ombygning af Rosenørnsgade og rundkørslen ved Dragonvej 

Der er lavet en screening af projektet, hvorefter det er vurderet, at projektet ikke kræver VVM. Screeningsafgørelsen offentliggøres i Randers Amts Avis d. 4. august.

Læs anmeldelsen af projektet her.

Læs VVM-screeningen her.

Læs screeningsafgørelsen her.

Ny vandindvindingsboring til Strømmen Vandværk

ALECTIA A/S har på vegne af Strømmen Vandværk ansøgt om tilladelse til at etablering af ny vandindvindingsboring ved Henriettelund på matr. nr. 12e Vorup by, Vorup.

Randers Kommune har på baggrund af en VVM-screening af den ansøgte boring vurderet, at den ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det vil sige, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse før der kan gives en foreløbig tilladelse til vandindvinding og til etablering af ny boring.

Læs: Afgørelse Strømmen vandværk


Afgørelse om ikke VVM-pligt ved rørlægning af vandløb.

Ansøgning efter § 18 i VVM bekendtgørelsen.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse d.v.s. inden den 13. april 2018 kl. 23.59.

Se afgørelsen


Afgørelse om ikke VVM-pligt på Storkeengen

Orbicon har på vegne af Vandmiljø Randers fremsendt en ansøgning vedr. et  klima-tilpasningsprojekt med et nyt dige og nye vådområder på Storkeengen.
Randers Kommunes Planafdeling har foretaget en vurdering af det ansøgte projekt og har vurderet, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af miljøet og derfor heller ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter § 21 miljøvurderingsloven, lovbkg. nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Afgørelsen er truffet efter kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens § 59, stk. 2.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside. Det vil sige inden den 24. april 2018.

Se afgørelse her