Ikke VVM-pligtige projekter

VVM-projekter der er screenet, hvorefter Randers Kommune har afgjort, at der ikke skal laves VVM.

Ombygning af Rosenørnsgade og rundkørslen ved Dragonvej 

Der er lavet en screening af projektet, hvorefter det er vurderet, at projektet ikke kræver VVM. Screeningsafgørelsen offentliggøres i Randers Amts Avis d. 4. august.

Læs anmeldelsen af projektet her.

Læs VVM-screeningen her.

Læs screeningsafgørelsen her.

Ny vandindvindingsboring til Strømmen Vandværk

ALECTIA A/S har på vegne af Strømmen Vandværk ansøgt om tilladelse til at etablering af ny vandindvindingsboring ved Henriettelund på matr. nr. 12e Vorup by, Vorup.

Randers Kommune har på baggrund af en VVM-screening af den ansøgte boring vurderet, at den ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det vil sige, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse før der kan gives en foreløbig tilladelse til vandindvinding og til etablering af ny boring.

Læs: Afgørelse Strømmen vandværk