Tillæg til spildevandsplan

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet beslutter at forslag til spildevandsplantillæg offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at kommentere planen. Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. 

Der er for tiden ikke forslag om tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring.

Tillæg vedtaget i 2017-2018

Spildevandsplan for Vorup Nord - Storkeengen. Klimatilpasning med merværdi

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 15. januar 2018 spildevandsplan for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ med tilhørende Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse. Planen giver grundlag for, at Vandmiljø Randers A/S kan etablere de spildevandstekniske løsninger på Storkeengen og i byområdet.

Læs planen og den tilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse her:

PlanenMiljøvurdering. Bilag 3 Kort-Vådområde og sikringsdige. Bilag 4 Kort-Skybrudsveje . Sammenfattende redegørelse.

Planen giver grundlag for at klimatilpasse det nordlige Vorup. Området tilpasses fremtidig ekstrem regn og stormflod vha. tiltag i byområdet og i naturområdet Storkeengen. Tiltagene omfatter skybrudsveje, konstruerede vådområder og dige. Projektet er første del af Klimabåndet under Byen til Vandet.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse kan påklages efter de almindelige regler i miljøbeskyttelsesloven. Klagevejledning.

Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt eller en. evt. klage er afgjort.

Følg projektet på https://klima.randers.dk/visioner-planer-og-publikationer/klimatilpasning/storkeengen/

Spildevandsplan for Sporbyen Scandia

Byrådet vedtog på mødet den 30. november 2017 tillæg til spildevandsplanen for Sporbyen Scandia. Planen omfatter afløbsanlæg foranlediget af omdannelsen af den tidligere togfabrik ”Scandia” fra erhvervsområde til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker svarende til lokalplanforslag 640 for Sporbyen Scandia. Tillæg nr. 41 Sporbyen Scandia

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplanen for Kærsmindeområdet

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 tillæg til spildevandsplanen for boligområdet Kærsmindeområdet. Planen fastlægger, at området skal separatkloakeres. Overfladevand skal afledes i åbne render og grøfter på terræn til et regnvandsbassin i Kærsmindeparken med udledning til Svejstrup bæk. Spildevand renses på Randers Central Renseanlæg. Tillæg nr. 35 til spildevandsplanen.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Tillæg om kloakering af byggemodning ved Storegade i Assentoft

Byrådet vedtog på mødet den 7. september 2017 et tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft (lokalplan 638). Planen fastlægger at husspildevand fra byggemodningen skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives indenfor lokalplanområdet.

Tillæg til spildevandsplan

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg om sorteringsanlæg ved Randers Affaldsterminal

Miljø og teknikudvalget vedtog på mødet den 24. august 2017 et tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal. Planen fastlægger at processpildevand fra sorteringsanlægget skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. I den forbindelse skal der etableres en spildevandsledning fra affaldsterminalen til renseanlægget, og der skal samtidig ske ændringer på selve renseanlægget.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 40

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 3. maj - 28. juni 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.