Tillæg til spildevandsplan

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet beslutter at forslag til spildevandsplantillæg offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at kommentere planen. Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. 

Tillæg i høring

Tillæg om kloakering af byggemodning ved Storegade i Assentoft

Byrådet vedtog på mødet den 12. juni 2017 et forslag om tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft (lokalplan 638). Planen fastlægger at husspildevand fra byggemodningen skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives indenfor lokalplanområdet.

Læs planforslaget: Forslag til tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 8. august.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Jakob Aarup på mail jakob.aarup@randers.dk.

Tillæg om separatkloakering af Kærsmindeområdet

Byrådet vedtog på møde den 27. marts 2017 at forslag om tillæg til spildevandsplanen om byggemodning i Kærsmindeområdet (lokalplan 616) sendes i offentlig høring. Planen fastlægger at området skal separatkloakeres med afledning af overfladevand i åbne render/grøfter til at regnvandsbassin i Kærsmindeparken. Render og grøfter til afledning af overfladevand drives af et privat spildevandslaug. Læs planforslaget Tillæg til spildevandsplan nr. 35.

Planen er i offentlig høring i perioden 5. april - 1. juni 2017.   

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 1. juni 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller på mail csm@randers.dk.

I sammenhæng med lokalplan 616 er der foretaget en screening af om planen er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering. På baggrund af screeningen er det besluttet at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål, indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 4. maj 2017.

Tillæg om sorteringsanlæg ved Randers Affaldsterminal

Byrådet vedtog på mødet den 2. maj 2017 et forslag om tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal. Planen fastlægger at processpildevand fra sorteringsanlægget skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. I den forbindelse skal der etableres en spildevandsledning fra affaldsterminalen til renseanlægget, og der skal samtidig ske ændringer på selve renseanlægget.

Læs planforslaget: Forslag til tillæg til spildevandsplan

Planen er i offentlig høring i 8 uger fra den 3. maj - 28. juni 2017.

Såfremt du har kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail: miljoeogteknik@randers.dk senest den 28. juni 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Jakob Aarup på mail jakob.aarup@randers.dk.

I forbindelse med tillægget er der foretaget en screening af, om planen er omfattet af krav om en egentlig miljøvurdering. På baggrund af screeningen, er det besluttet, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen. Beslutningen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål, indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Klagefristen udløber den 31. maj 2017.

Tillæg vedtaget i 2016

Tillæg om ændring af kloakken i Helstrup

Miljø og Teknik udvalget vedtog den 28. april 2016 om tillæg til spildevandsplan. Planen omfatter, at fælleskloakken (ét strenget kloak) i Helstrup skal ændres til separatkloakeret (to strenget kloak). Udledning af overfladevand fra Helstrup vil fremover ske til Elbæk som nu, men via et nyt regnvandsbassin. Spildevand vil blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 33

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i perioden 12. februar - 8. april 2016. Kommentarer er blevet behandlet af Miljø og Teknikudvalget.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning af et tidligere erhvervsareal i Over Hornbæk blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 28. april 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 10. februar 2016 - 6. april 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 34 

Tillæg om udvidelse af Randers Havn - Lokalplan 567

Tillæg til spildevandsplan om udvidelse af Randers Havn blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 36

Tillæg om byggemodning i Over Hornbæk - Lokalplan 620

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk (Lokalplan 620) blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 37