Tillæg til spildevandsplan

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Byrådet beslutter at forslag til spildevandsplantillæg offentliggøres i en periode på 8 uger, hvor det er muligt at kommentere planen. Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. 

Spildevandsplan for Vorup Nord - Storkeengen. Klimatilpasning med merværdi

Randers Byråd besluttede den 2. oktober 2017 at sende et forslag om spildevandsplan for ’Klimatilpasning og regnvandshåndtering i Vorup Nord og Storkeengen’ i offentlig høring. Planen giver grundlag for, at Vandmiljø Randers kan etablere de spildevandstekniske løsninger på Storkeengen og i byområdet.

Planforslaget er i offentlig høring i 8 uger i perioden 3. oktober – 29. november 2017. Læs planforslag og den tilhørende miljøvurdering her:

Forslag til Spildevandsplan inkl. Bilag 1 og Bilag 2 om matrikler som berøres af planenMiljøvurdering. Bilag 3 Kort-Vådområde og sikringsdige. Bilag 4 Kort-Skybrudsveje

Forslaget giver grundlag for at klimatilpasse det nordlige Vorup. Området tilpasses fremtidig ekstrem regn og stormflod vha. tiltag i byområdet og i naturområdet Storkeengen. Tiltagene omfatter skybrudsveje, konstruerede vådområder og dige. Projektet er første del af Klimabåndet under Byen til Vandet.

Har du kommentarer til planen, kan du sende dem til Randers Kommune, Miljø og Teknik på mail miljoeogteknik@randers.dk eller som digital post. Kommentaren skal være modtaget hos kommunen senest den 29. november 2017 kl. 15.

Spørgsmål til planen og den offentlige høring kan rettes til Christina Sass Møller på mail: csm@randers.dk.

Følg projektet på https://klima.randers.dk/visioner-planer-og-publikationer/klimatilpasning/storkeengen/

Tillæg vedtaget i 2016-2017

Spildevandsplan for Sporbyen Scandia

Byrådet vedtog på mødet den 30. november 2017 tillæg til spildevandsplanen for Sporbyen Scandia. Planen omfatter afløbsanlæg foranlediget af omdannelsen af den tidligere togfabrik ”Scandia” fra erhvervsområde til et blandet byområde med boliger, kultur, erhverv og butikker svarende til lokalplanforslag 640 for Sporbyen Scandia. Tillæg nr. 41 Sporbyen Scandia

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Planen er vedtaget uden væsentlige ændringer. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplanen for Kærsmindeområdet

Miljø- og Teknikudvalget vedtog på mødet den 7. september 2017 tillæg til spildevandsplanen for boligområdet Kærsmindeområdet. Planen fastlægger, at området skal separatkloakeres. Overfladevand skal afledes i åbne render og grøfter på terræn til et regnvandsbassin i Kærsmindeparken med udledning til Svejstrup bæk. Spildevand renses på Randers Central Renseanlæg. Tillæg nr. 35 til spildevandsplanen.

Planen har været i offentlig høring i 8 uger. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger til planforslaget i høringsperioden. Vedtagelsen af planen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolene efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelseslovens §101, dvs. inden der er gået 6 måneder.

Tillæg om kloakering af byggemodning ved Storegade i Assentoft

Byrådet vedtog på mødet den 7. september 2017 et tillæg til spildevandsplanen for byggemodning ved Storegade i Assentoft (lokalplan 638). Planen fastlægger at husspildevand fra byggemodningen skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand fra byggemodningen skal nedsives indenfor lokalplanområdet.

Tillæg til spildevandsplan

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 13. juni - 8. august 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg om sorteringsanlæg ved Randers Affaldsterminal

Miljø og teknikudvalget vedtog på mødet den 24. august 2017 et tillæg til spildevandsplanen for et sorteringsanlæg til organisk affald ved Randers Affaldsterminal. Planen fastlægger at processpildevand fra sorteringsanlægget skal ledes til behandling på Randers Centralrenseanlæg. I den forbindelse skal der etableres en spildevandsledning fra affaldsterminalen til renseanlægget, og der skal samtidig ske ændringer på selve renseanlægget.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 40

Planen har været i offentlig høring i 8 uger fra den 3. maj - 28. juni 2017. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg om ændring af kloakken i Helstrup

Miljø og Teknik udvalget vedtog den 28. april 2016 om tillæg til spildevandsplan. Planen omfatter, at fælleskloakken (ét strenget kloak) i Helstrup skal ændres til separatkloakeret (to strenget kloak). Udledning af overfladevand fra Helstrup vil fremover ske til Elbæk som nu, men via et nyt regnvandsbassin. Spildevand vil blive ledt til rensning på Randers Centralrenseanlæg.

Tillæg til spildevandsplanen nr. 33

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i perioden 12. februar - 8. april 2016. Kommentarer er blevet behandlet af Miljø og Teknikudvalget.

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning af et tidligere erhvervsareal i Over Hornbæk blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 28. april 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 10. februar 2016 - 6. april 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 34 

Tillæg om udvidelse af Randers Havn - Lokalplan 567

Tillæg til spildevandsplan om udvidelse af Randers Havn blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 36

Tillæg om byggemodning i Over Hornbæk - Lokalplan 620

Tillæg til spildevandsplan for byggemodning i Over Hornbæk (Lokalplan 620) blev endelig vedtaget på Miljø- og Teknikudvalgets møde d. 8. september 2016.

Offentliggørelse af planforslaget har fundet sted i fra den 22. juni 2016 - 17. august 2016. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.  

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. inden for 6 måneder.

Tillæg til spildevandsplan nr. 37