Nedsivning af spildevand

Randers Kommune giver tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg til husspildevand, hvor forholdene tillader det. Det drejer sig om husspildevand fra både helårsboliger og sommerhuse.

Ansøgning om nedsivningsanlæg

Hvis du ønsker at etablere et nedsivningsanlæg, skal du få din kloakmester til at søge om tilladelse igennem vores selvbetjeningsløsning til ansøgning. Når der søges om etablering af nedsivningsanlæg, skal placeringen af det ønskede anlæg angives, dimensionerne af anlægget, og om afstandskravene er overholdt. Til ansøgningen skal der vedhæftes en sigteanalyse af det jord/sand, hvori spildevandet skal nedsives, samt en kloaktegning med placering af bundfældningstanken og nedsivningsanlægget.

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Når anlægget er etableret, skal din kloakmester færdigmelde anlægget via en selvbetjeningsløsning til færdigmelding. Efter at anlægget er færdigmeldt ændres oplysningerne om ejendommens afløbsforhold i BBR samt taksterne for afledning af spildevand. Bundfældningstanken bliver samtidig tilmeldt kommunens tømningsordning.

Færdigmelding af nedsivningsanlæg

For at kunne bruge selvbetjeningsløsningen skal kloakmesteren have et Virksomhedslogin

Regler for nedsivningsanlæg

Reglerne om etablering af nedsivningsanlæg findes i "Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4". En uddybning af reglerne findes i Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE, revision 16. oktober 2000. Yderligere hjælp kan findes i pjecen "Nedsivning af husspildevand". 

I vejledning og pjece kan du bl.a. læse om: 

  • Udformning af nedsivningsanlæg
  • Afstandskrav fra nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer 
  • Afstandskrav fra nedsivningsanlæg til vandløb, søer eller havet 
  • Vejledende afstandskrav til andre nedsivningsanlæg, bygninger, skel mv.

Har du spørgsmål så send en mail