Nedsivning af regnvand

Der er miljømæssige fordele ved at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges dannelsen af grundvand, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Er der ikke et kloaksystem til regnvand i nærheden af dit tagnedløb, eller ligger dit tagnedløb uhensigtsmæssigt i forhold til kloakken, kan det være en ide at nedsive regnvandet.

Hvis du bor i et område, der kun er kloakeret for spildevand skal du nedsive dit regnvand på egen grund.

Der findes forskellige former for anlæg til nedsivning af regnvand også kaldet LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Der er links til højre til inspiration.

Hvilke regler er der?

Hvis du vil etablere et anlæg til nedsivning af tagvand fra dit hus, skal du sikre, at følgende er opfyldt:

  • Anlægget er dimensioneret og placeret, så der ikke opstår overfladisk afstrømning eller gener i øvrigt.
  • Anlægget er placeret minimum 25 meter fra drikkevandsboringer og 25 meter fra vandløb/søer.
  • Hvis du har zink- eller kobbertag, så skal du kontakte kommunen, inden du kan gå i gang med etableringen.  
  • Hvis der er registreret en jordforurening på din ejendom, så skal du kontakte kommunen, inden du kan gå i gang med etableringen.

Derudover bør følgende afstandskrav overholdes:

 

 Vejledende krav
SBI 185 / DS 440

Vejledende
afstandskrav* 

Beboelseshus med/uden kælder  5 meter 2 meter*
Hus uden beboelse med kælder 5 meter 2 meter* 
Hus uden beboelse uden kælder 2 meter 1 meter* 
Skel 2 meter 0,5 - 1 meter** 


*hvis terrænet falder bort fra huset, hvis huset er nyt eller hvis der på et eksisterende hus er etableret et lag, der spærrer for opstigende grundfugt (Teknologisk Institut)
**hvis jordbundsforholdene gør, at der ikke er fare for opblødning, eller hvis nabogrunden forbliver ubebygget (Teknologisk Institut)

Jordbund

Du skal sikre, at jordbunden er egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet. Morænejord med ler kræver større faskiner. I meget tæt lerjord kan vandet ikke nedsive.

Infiltrationstest

For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest, der er simpel og hurtig at udføre. Infiltrationstesten er beskrevet i Rørcenter anvisning 016 bilag 1. Anvisningen kan findes i højre side.

Ud fra infiltrationstesten kan anlægget dimensioneres. Dimensioneringen kan foretages ud fra Spildevandskomiteens regneark, som er tilgængelig via LAR i Danmark. Evt. kan du tage kontakt til en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe dig med dimensionering og etablering.

Hvem skal udføre arbejdet?

Du må selv udføre arbejdet med etablering af faskiner og tilhørende ledninger, hvis det drejer sig om regnvand fra taget af en enfamilieshus eller tilknyttede udhuse, carporte og garager. Evt. til- og frakobling af det eksisterende kloaksystem skal dog foretages af en autoriseret kloakmester. Du har selv det fulde ansvar for, at anlægget udføres efter gældende regler. Du har også selv ansvaret for vedligeholdelse af faskinen.