Spildevand

Spildevandsplan

Spildevandsplan fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen og forpligtiger kommunen, Vandmiljø Randers og borgerne til at efterleve planen.

Tillæg til spildevandsplan

Ændringer eller inddragelse af nye områder i spildevandsplanen foretages ved udarbejdelse af et tillæg til spildevandsplanen.

Separatkloakering

Vandmiljø Randers er i fuld gang med at forny kloaksystemet i Randers Kommune. Det nye kloaksystem udføres som et separatsystem, hvor spildevand og regnvand løber i hver sin ledning.

Regnvand til kloak

Der gælder en række regler for, hvordan og hvor meget regnvand du må lede til kloakken.

Nedsivning af regnvand

Der er miljømæssige fordele ved at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges dannelsen af grundvand, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb reduceres.

Skybrud

De seneste år er Danmark blevet ramt af flere skybrud, der har medført oversvømmelse fra kloak. Dette er oftest gået udover kældre, men også resten af dit hus og udendørs arealer kan blive ramt af oversvømmelse.

Nedsivning af spildevand

Randers Kommune giver tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg til husspildevand, hvor forholdene tillader det. Det drejer sig om husspildevand fra både helårsboliger og sommerhuse.

Private anlæg

Udenfor de kloakerede områder skal ejendomme have deres eget private spildevandsanlæg til at rense spildevandet.

Tømningsordning

Randers Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke med henblik på at sikre, at der gennemføres en sikker og miljømæssig forsvarlig tømning og bortskaffelse af slam.

Samletank

En samletank kan være løsningen til opsamling af husspildevand, hvis du bor udenfor et kloakeret område.

Vandmiljø Randers

Anlæg og drift af kommunalt spildevand varetages af aktieselskabet Vandmiljø Randers.