Støj fra virksomhed

Aktive virksomheder giver anledning til støj i forskelligt omfang og fra forskellige støjkilder.

Ventilation-, udsugning- og kølekompressor anlæg, intern transport af råvarer og produkter samt musik støj er nogle af de typiske kilder til støjgener ved boliger.

Miljøstyrelsen har udarbejdet flere vejledninger, der fastsætter vejledende grænseværdier for hvor meget støj en virksomhed må bidrage til omgivelserne med. De vejledende grænseværdier er afhængig af hvor støjfølsomt et område virksomheden er beliggende i.

Der må således være mere støj i et erhvervsområde end i et boligområde. Endvidere kan der være særlige forhold i bykernen med de mange værtshuse og restauranter.

Der er støjgrænser for såvel indendørs som udendørs støj fra virksomheder.

Klage over virksomhedsstøj

De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Ønsker man at klage over støj fra en virksomhed, så bør klagen indeholde oplysninger om:

  • hvilken virksomhed der klages over.
  • hvornår støjgenerne optræder.
  • hvilken type støj det drejer sig om.
  • om der har været kontakt til virksomheden.

Du kan evt. benytte klageskemaet, der ligger i selvbetjeningsboksen.

Hvis du vil klage over støj, så send en mail