Råstofindvinding

Råstoffer udgør en ressource, som ikke gendannes. Derfor skal der økonomiseres, og mulighederne for genbrug skal udnyttes.

Bæredygtighed, også i råstofforsyningen

Bæredygtig råstofforsyning omhandler samfundets løbende forbrug af sand, grus, sten, ler, kalk, kridt m.v. primært til anlægsvirksomhed, byggeri og industriformål. Opgravning af råstoffer skal foregå under hensyn til, hvad naturen og miljøet kan bære samt de øvrige interesser, der findes i det åbne land.

Myndighed på råstofområdet

Region Midtjylland har ansvaret for kortlægningen af råstofferne og for udarbejdelsen af en regional råstofplan.

Randers Kommune har ansvaret for at give råstoftilladelser og føre tilsyn med råstofindvindingen i kommunen.    

Når du er færdig med at grave, skal der efterbehandles

I forbindelse med råstofindvindingen skal der udarbejdes en grave- og efterbehandlingsplan, der nærmere redegør for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af såvel gravning som efterbehandling, herunder evt. opfyldning.

På grundlag af denne plan fastsætter kommunalbestyrelsen en økonomisk sikkerhed, der skal stilles af entreprenøren for at sikre, at der kan ske en efterbehandling, uanset om entreprenøren evt. går konkurs eller af andre årsager ikke kan gennemfører efterbehandlingen.

Efterbehandlingsplanen skal tilgodese natur og landskabs interesser. Der kan efterbehandles til landbrugsformål eller til natur. Ved efterbehandling til søer kræves der en særlig tilladelse. Denne er tidsbegrænset og skal derfor ikke ansøges før efterbehandlingen påbegyndes.

Du må ikke tilføre jord til råstofgrave

Det er ikke tilladt at tilføre jord, hverken forurenet eller rent jord, til råstofgrave eller tidligere råstofgrave.

Region Midtjylland kan i særlige tilfælde give dispensation for et forbud. Du kan ansøge om dispensation på et særligt skema, som kan fås ved henvendelse til Region Midtjylland.

Erhvervsmæssig råstofindvinding Ikke erhvervsmæssig råstofindvinding